اعضای هیئت مدیره


     منصور نوعی
     مـــدیر عامل
     فوق لیسانس مهندسی راه و ساختمان - فوق لیسانس هیدرولیک IHE
     محمد باقر نحوی
     رئیس هیئت مدیره
     فوق لیسانس آبیاری و زهکشی

     محمد رضا امیدوار
    عضو هیئت مدیره و مسئول امور نظارت
     لیسانس مهندسی کارهای آبی
توسط : admin | تاریخ : 1400/07/17 | نظرات