زمینه های فعالیت

مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین دارای رتبه بندی های ذیل از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند:

1- رتبه سه سدسازی

2- رتبه یک شبکه های آبیاری و زهکشی

3- رتبه سه مهندسی رودخانه

4- رتبه سه تاسیساتی آب و فاضلاب

5- رتبه سه رشته کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری
توسط : admin | تاریخ : 1400/07/11 | نظرات