زمینه های فعالیت

مهندسین مشاور آبکاوش سرزمین دارای رتبه بندی های ذیل از سازمان برنامه و بودجه کشور می باشند:

    سدسازی
        رتبه سه

    شبکه های آبیاری و زهکشی
        رتبه یک

    مهندسی رودخانه
        رتبه سه

    تاسیساتی آب و فاضلاب
        رتبه سه

    رشته کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپروری

           رتبه سهتوسط : admin | تاریخ : 1400/07/11 | نظرات